Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Førerkort: Avhengighetsskapende og sløvende medisiner

Sist endret: 27.12.2016
Innehav av førerkort er ingen menneskerett. Dersom en med førerkort bruker for mye sløvende medisiner, uansett hvor god medisinsk grunn det er for å bruke dem, må bilen stå for en periode eller for alltid. Hensynet til allmennhetens sikkerhet kommer foran førerkortinnehaverens argumentasjoner som "prikkfri kjøring gjennom alle år", "naboen får av sin fastlege" og "jeg kjører bare lokalt og i ny og ne". Førerkortreglene har hele tiden vært detaljerte, men har nå blitt strengere.


Varseltrekanten

Varseltrekanten på tabletteskene illustrerer det samme som varseltrekanten man setter ut i trafikken. At der er fare på ferde.

Enhver bilfører er pliktig å kjenne til hva tablettinntaket gjør med en før han setter seg i bilen. I praksis betyr dette at man bør vente 1-2 uker før man kjører bil etter at man har startet opp med eller økt dosen på et varseltrekant-merket preparat. Man kan ikke få sykmelding i en slik periode selv om man er avhengig av bilen i jobben fordi sykmelding er en dokumentasjon på at man er syk. Men NAV har derimot en ordning som kan gi støtte til transport som kanskje kan benyttes i slike sammenhenger. Har man muligheten til det bør oppstart eller doseøkninger forsøkes legges til en periode hvor bilen kan stå.

Varseltrekantmerkede/trafikkfarlige medikamenter kan påvirke kjøreevnen selv om de tas i de dosene som er ment for å behandle lidelsen man tar dem for. Man behøver altså ikke å ta dem i russammenheng eller kjenne rus for at de skal være trafikkfarlige.


VARSELTREKANTEN: Kjenn din egen reaksjon på legemiddelet før du setter deg i bilen. Er du i tvil er det ingen tvil; da lar du bilen stå. Det gjelder ikke bare medikamentbruk, men svekket årvåkenhet, forståelsesevne og reaksjonshastighet generelt, dvs som følge av sykdom eller aldring også. Argumenter som at man bare kjører i nabolaget og alltid har kjørt skade fritt, eller at naboen får lov av sin fastlege, har ingen betydning. Trafikksikkerheten kommer foran.

Fastlegens meldeplikt

Hvis døgndosen for medikamentet overskrides (se tabellene) så har fastlegen (eventuelt psykologen eller optikeren) meldeplikt til fylkesmannen dersom bruken ser ut til å kunne vedvare utover 6 måneder. Meldeplikten utløses også av svekket helse av enhver årsak, så lengde den går utover trafikkforsvarligheten. Antas ikke varigheten å være 6 måneder må bilen fortsatt stå, men det foregår da en avtale mellom lege og pasient på dette, og som nedtegnes i journaen (i tilfelle f eks trafikkontroll). For å unngå at meldeplikten utløses må man enten bli frisk igjen eller man kan justere på medisiner dersom det er medisiner som er årsaken til at førerretten ikke tilfredsstilles lenger.

Tabellen under viser hvilke døgndoser man kan ta før legen har meldeplikt og pasienten dermed må søke om dispensasjon. Selv om grensen ikke er overskredet i den grad at man må søke dispensasjon gjelder fortsatt bilførerens ansvar å ikke kjøre bil dersom han føler seg påvirket.

Når grensen overskrides og man antar bruken vil vedvare lenger enn 6 måneder skal ikke legen bare anbefale midlertidig kjøreforbud til pasienten lenger, men i tillegg skrive brev til fylkesmannen om at hans pasient ikke lenger fyller kravene for å kjøre bil uten dispensasjon. Etter kort tid vil da pasienten motta et brev fra fylkesmannen hvor det står beskjed til pasienten/bilføreren at førerkortet må innleveres til politiet (gjør man ikke det innhentes det av politiet) og at han må søke dispensasjon for å få lov til å kjøre bil med disse dosene i blodet. For å få tilbake sertifikatet må pasienten altså skrive et eget brev (dispensasjonssøknad) om hvorfor det ønskes å kjøre bil med medisindoser som påvirker kjøreferdighetene, som sendes fylkesmannen sammen med vanlig førerkortsøknad som er det fire siders skjemaet man fyller ut hos fastlegen (NA-0202). Eventuell tilleggserklæring fra spesialist vedlegges.

Førerkortgruppene

 • Førerkort gruppe 1 ("Vanlig lappen"): AM, S,T, A1, A2, A, B, BE
 • Førerkort gruppe 2: ("Lastebilklassene"): C1, C1E, C, CE
 • Førerkort gruppe 3 ("Bussklassene"): D1, D1E, D, DE, kompetansebevis for utrykning, godkjenning av kjørelærer, kjøreseddel (persontransport mot vederlag).

Dosegrensene


De nye førerkortreglene fra oktober 2016Nye førerkortregler á okt.-16.De nye førerkortreglene trådte i kraft oktober 2016.

*    Medisinen må være tatt minst 8 timer før bilkjøringen starter. Dette for å være trygg på at nok av medisinen er ute til at den ikke kan påvirke kjøreevnen lenger.
**  Kun sporadiske inntak (dvs ikke fast, men kun nå og da ved behov) og i maksimum 5 dager. Ved lenger tids bruk må legen vurdere 6 månedersregelen (meldeplikt dersom bruk antas å vare eller har vart i 6 måneder eller mer).
***  Zopiclone finnes også som 3,75 mg og Imovane 7,5 mg har delestrek (kan deles). Dette har betydning når man benytter flere enn ett trafikkfarlig medikament siden grensene da halveres for begge preparatene som benyttes.
**** Opioder betyr morfinliknende, men virkelig morfin omtales også her. Eksempler på opioider er Paralgin Forte, Pinex Forte, Codaxol, Cosylan, Nobligan, Tramadol, Tramagetic OD (langtidsvirkende), Tramagetic Retard (langtidsvirkende), Norspanplaster, Temgesicplaster, Durogesicplaster (plastrene er langtidsvirkende), Oxynorm, Oxycontin (langtidsvirkende), Ketorax, Ketogan og Morfin. Langtidsvirkende tas bare en gang i døgnet eller sjeldnere. Må det tas flere ganger i døgnet for å oppnå kontinuerlig effekt er det korttidsvirkende. Faren med korttidsvirkende, i forhold til bilkjøring, er at de øker brått i blodet og gir en mer rusliknende påvirkning av kjøreevnen enn de preparatene som "siger" mer over i blodbanen og hvor blodkonsentrasjonen av medikamentet er mer stabil (ikke svingende og med topper i starten). Doser tilsvarende 300 mg orale morfinekvivalenter. Under vises hva dosen til de morfinliknende preparatene tilsvarer i Morfin. 1 mg Morfin tabletter tilsvarer selvsagt 1 mg Morfin, men for å finne ut hva de andre preparatene tilsvarer i Morfin må du finne ut hvor mye virkestoff som er i tabletten og gange tallet i tabellen under med det antall mg du bruker av virkestoffet i døgnet. Se eksempler nedenfor tabellen.

Omregningstabell til morfin

Virkestoff Formulering Ekvianal- getisk ratio
Morfin Tabletter 1
Depottabletter 1
Depotgranulat til mikstur 1
Mikstur 1
Dråper 1
Injeksjonsvæske *) 3
Oxycodone Tabletter 1,3
Depottabletter 1,3
Kapsler 1,3
Mikstur 1,3
Infusjons-/injeksjonsvæske *) 3
Buprenorfin Depotplaster 2
Resoribletter/Sublingvaltab. *) 33
Fentanyl Depotplaster 2,2
Resoribletter/Sublingvaltab. *) 200
Nesespray *) 200
Hydromorfon Kapsler 3,6
Depotkapsler 3,6
Infusjons-/injeksjonsvæske *) 15
Ketobemidon Tabletter 1
Stikkpiller 0,3
Injeksjonsvæske *) 3
Petidin Stikkpiller 0,03
Injeksjonsvæske *) 0,3
Kodein Tabletter 0,05
Brusetabletter 0,05
Stikkpiller 0,05
Tramadol Tabletter 0,1
Kapsler 0,1
Depottabletter 0,1
Metadon Tabletter 2
Mikstur 2
Injeksjonsvæske *) 3
Tapentadol Tabletter 0,1
Depottabletter 0,1
Dekstropropoksyfen Tabletter **) 0,05
  Tablett **) 0,05
Dihydrokodein Depottabletter **) 0,05
  Mikstur **) 0,05

Eksempler:

 • Paralgin Forte (kodein): Virkestoffet her er kodein. Det er 30 mg kodein i hver tablett Paralgin Forte. Tar en person 4 tabletter daglig tilsvarer dette 120 mg kodein. Omgjort til orale morfinekvivalenter utgjør dette 0.05 x 120 mg = 6 mg morfin, dvs langt, langt under 300 mg som er grensen ihht førerkortinnehavsretten. Det som er mest begrensende når det kommer til opioidene er derfor enten lidelsen man tar morfin/opioid for, eller, i tilfellet Paralgin Forte, paracetinnholdet. Hver Paralgin forte inneholder 400 mg paracet.
 • Tramadol: Inneholder 50 mg av det morfinliknende virkestoffet tramadol. En vanlig dose er 3 tabletter per døgn = 150 mg/døgn. I morfinekvivalenter tilsvarer dette 150 mg x 0.1 = 15 mg morfinekvivalenter. Igjen langt under grensen, men grunntilstanden kan være diskvalifiserende. Dessuten må vi huske at om tramadolen tas sporadisk er det 8 timers karantene på bilkjøringen. Det samme gjelder om hurtigvirkende tas innimellom for å ta smertetoppene i et kronisk smertebehandlingsprogram. Dette er regler som gjelder alle morfin og morfinliknende preparater.
 • Fentanyl (Abstral) sublingualtabletter: Faktor på 200. Tablettene har forskjellige styrker, fra 100-800 ug (mikrogram). 1 ug=0.001 mg (1/1000-dels mg). En sublingualtablett (tablett som legges under tungen) på 800 ug tilsvarer 800 x 200 = 160 000 ug = 160 mg morfin. Her kan man komme over tillatte maksimalgrense, men dette er skyhøye doser ment for uutholdelige smerter, typisk kreftsmerter, og bilkjøring er uaktuelt.

Merknader:

 • Notér at grensene halveres for begge når to forskjellige typer medikamenter brukes.
 • Det er ikke lov å kombinere flere enn to typer lenger. Tidligere var det åpnet for kombinasjoner med tre.
 • Det er ikke åpnet for å kunne kjøre bil om du i en periode må ta smertestillende regelmessig over flere dager. Dette sier seg selv, da man også mister førerretten i 1-2 uker ved oppstart eller doseøkning. Når du har tatt samme dose, og regelmessig i mer enn 1-2 uker har du vennet deg til dosen og kan kjøre bil igjen dersom det er langtidsvirkende smertestillende du tar. Tar du korttidsvirkende innimelllom ved behov, for å ta smertetopper, er det 8 timers kjørekarantene for hver gang dette skjer.
 • Langvarig smertebehandling er ikke forenlig med innehav av gruppe 2 og 3 førerkort.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av Luminus Webkommunikasjon