Skriv ut Dine rettigheter som pasient

Sist endret:Mon, 16 Mar 2020

Når fastlegen din søker deg inn til en behandling så har sykehuset en frist på å svare på henvisningen (svarfristen). I dette svaret skal det stå tydelig hvilken dato som er det seneste behandlingen skal være satt i gang (behandlingsfristen). Det er altså behandlingen som skal være igangsatt innen denne fristen. Alle forhåndsundersøkelser og samtaler med spesialisten på sykehuset skal være gjort før denne tid slik at behandlingsfristen kan holdes. Sykehuset skal kontakte pasienten dersom de ikke klarer å holde den behandlingsfristen de har lovet. Dersom sykehuset ikke har kontaktet deg innen fristens utløp skal du kontakte HELFO som da finner et nytt behandlingssted for deg på kort tid, for det opprinnelige sykehusets regning.

Tiden fra henvisning til innkalling

Det er to tidsfrister som gjelder. De heter svarfristen og behandlingsfristen.

Svarfristen er fristen sykehuset har på seg til å svare på at henvisningen fra fastlegen er mottatt og til å avgjøre om du har rett til behandling. De som har rett på behandling skal samtidig få bekjed i samme svarbrev om hvilken dato man skal behandles innen. Den nøyaktige datoen og timen kommer senere.

Fra fastlegen sender henvisningen går det en dag eller to til postgang hvis det benyttes brev, men de fleste benytter sikret internett-tilkobling til dette formålet og tiden sykehuset har beregnes fra da de har mottatt henvisningen. De har 30 virkedøgn (arbeidsdager) på seg til å vurdere om du har rett på behandling innen en viss tidsfrist (rettighetspasient) eller om du skal settes på vent på ubestemt tid.

Svarfristen er altså vanligvis på 30 virkedøgn (arbeidsdager) fra de mottok henvisningen fra fastlegen, men kan være enda kortere ved alvorligere lidelser (f eks kreft), psykiatri og unge pasienter. Helger og helligdager regnes ikke som virkedøgn, slik at en vanlig uke består av 5 virkedøgn ("arbeidsdager"). 30 virkedøgn tilsvarer derfor 6 kalenderuker.

Dersom spesialisten som vurderer søknaden fra fastlegen ikke klarer å avgjøre om du skal bli en rettighetspasient eller ikke (dvs om du har krav på behandling innen en viss dato) så må spesialisten sørge for å finne ut av dette i så god tid at svarfristen til deg ikke brytes. Dersom fastlegen har skrevet for kortfattet henvisning og det derfor mangler opplysninger så må spesialisten kontakte fastlegen for utfyllende opplysninger i så god tid at du fortsatt får svar på om du er rettighetspasient eller ikke før de 30 virkedøgnene har gått. Dette nullstiller ikke fristene. De 30 virkedøgnene løper fortsatt. En spesialist eller et sykehus kan for eksempel ikke sende henvisningen tilbake til fastlegen med beskjed om at "henvisningen er avslått på grunn av mangelfulle opplysninger" og "fastlegen får sende ny henvisning dersom aktuelt" og således håpe at de får 30 nye virkedøgn på seg. Svarfristen på 30 virkedøgn løper fortsatt.

Likeledes gjelder det at dersom spesialisten/sykehuset trenger å gjøre forundersøkelser av deg for å avgjøre om du kan bli en rettighetspasient eller ikke så må også disse være utført før svarfristen løper ut.

Når du forlater fastlegen den dagen så skal du kunne føle deg trygg på at du får svar i posten innen 30 virkedøgn, pluss postgang til og fra sykehuset, og at all kommunikasjon mellom sykehus og fastlege, eller alle undersøkelser av deg som er nødvendig for å avgjøre din rettighetsstatus er gjort i tide så denne svarfristen kan holdes.

Det er laget såkalte prioriteringsveiledere som er til hjelp både for henviseren, dvs fastlegen, og sykehuset. For fastlegen er prioriteringsveilederen nyttig for å få med alle de nødvendige opplysningene i henvisningen. Dersom fastlegen fyller ut alle opplysningene prioriteringsveilederen anbefaler så blir det atskillig enklere for spesialisten/sykehuset som vurderer henvisningen å avgjøre din rettighetsstatus og å sette behandlingsfrist (dersom du ble rettighetspasient). Prioriteringsveilederen kommer med konkrete forslag til hva som bør være siste frist for når din tilstand må behandles.

På Fritt Sykehusvalg (frittsykehusvalg.no) er det oppgitt hva som er ventetidene for utredning og behandling for de ulike tilstandene. Dette er de reélle ventetidene. Det er et hodebry for sykehusene at de ikke kan oppfylle anbefalingene fra prioriteringsveilederne, men dommen er her klar: Klarer de ikke å opprettholde behandlingsfristen så skal de varsle deg som pasient om dine rettigheter, hvilke er at du da kan kontakte HELFO og be disse finne et alternativt behandlingssted til deg innen kort tid, for det opprinnelige sykehusets regning.

Det kan også tenkes at man har rett til helsehjelp, men ikke innen en viss tidsfrist. Svarfristen for å opplyse deg om dette er fortsatt 30 virkedøgn, men du får ikke noen time eller dato (behandlingsfrist) i dette brevet. Det står bare der at du foreløpig er satt på venteliste og at det forventes å kunne tilby deg behandling innen for eksempel 7 måneder. Når det nærmer seg at disse 7 månedene er gått kommer i så fall et nytt brev med informasjon om når timen blir, selv om det hender at timen må utsettes igjen dersom ventelisten med pasienter som vurderes som alvorligere syke er store.